СИГМУС

Шта је Европски Темпус пројекат Сигмус?


Основна идеја пројекта СИГМУС је јачање улоге студената у управљању и руковођењу на универзитетима у Србији, у складу са Болоњском декларацијом. Пројекат представља један од националних приоритета у области структурних реформи у Србији, које се односе на унапређење процеса управљања на универзитетима и развој студентских сервиса.

 

Активности јачања студентских представничких тела се односе на планирања и развој капацитета студентских организација и других студентских представника. Такође, активностима пројекта треба да се подстакне развој студентских сервиса на универзитетима у Србији. Резултати пројекта ће бити промовисани свим циљним групама у Србији, а пре свега ће бити доступни високо образовним институцијама. Будући да пројекта има велики национални значај, подржан је од стране свим акредитованим универзитета у Србији, као и од стране Министарства просвете и Националног савета за високо образовање. То је најбоља гаранција одрживости пројекта и после завршетка истог.

 

 

Повод за реализацију пројекта


Протеклих година, реформа високог образовања у Републици Србији у потпуности је спроведена у духу Болоњске декларације, и обухватила је главни аспект овог процеса, укључујући:

 

 • ЕЦТС систем, развој наставе на бази резултата учења,
 • Нову структуру високог образовања (три нивоа система),
 • Екстерну и интерну контролу квалитета,
 • Акредитацију,
 • Национални оквир квалификација,
 • Закон о високом образовању (2005).

 

Након усвајања Закона о високом образовању 2005. године, Србија је започела нову фазу реформе високог образовања у складу са најбољим праксама у земљама Европске уније (ЕУ). Међутим, универзитети су првенствено били усмерени на реформу наставних планова и програма као и универзитетског управљања и управљачке структуре. Место, улога и одговорност студената у реформи високог образовања у Србији је у тим процесима била и јесте призната, али још није јасно дефинисана.

Главне области пројекта


На националном нивоу, пројекат има за циљ да унапреди правни оквир у следећим областима:

 

 • Учешће студената у управљању и руковођењу на универзитетима у Србији кроз креирање Нацрта закона о студентском организовању, али и учешће у раду Министарству просвете и Националног савета за високо образовање.
 • Формирање и развој студентских сервиса на универзитетима, кроз креирање базе података свих студентских организација, инплементацију студентских е-сервиса и успостављање студентског  система надзора рада студентских служби.

 

Специфични циљеви пројекта


 • Унапређење правног оквира за учешће студената у управљању и руковођењу на универзитетима у Србији и регулаторним телима високог образовања.
 • Јачање капацитета студентских представничких тела у области високог образовања у складу са Болоњском декларацијом.
 • Успостављање и развој  организованих и ефикасних студентских сервиса на универзитетима у Србији.